Liên Đoàn Phù Đổng
Boy Scout Troop and Pack 719 and
Girl Scout of Northern California (GSNC) Troop 60709

Liên Đoàn Trưởng
Phuong Nguyen
Phone: 408-806-6039
Email: phuong.hop1@gmail.com
Liên Đoàn Pho
Rachle Ha
Phone: 408-836-7144
Email: Rachel.Ha@flextronics.com